Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh Văn bản Chỉ đạo điều hành cấp tỉnh
85 kết quả được tìm thấy
 
Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyệnCưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

QĐ 21/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các CT MTQG giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 15/08/2018

Ngày hiệu lực:

QĐ 1777/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 về việc phê duyệt mức hỗ trợ phụ cấp cho Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và thành viên Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp

Ngày ban hành: 06/08/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/08/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 12/07/2018

Ngày hiệu lực:

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy chế sử dụng vốn huy động khác thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 06/07/2018

Ngày hiệu lực:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn phân bổ vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đặk Lắk

Ngày ban hành: 05/07/2018

Ngày hiệu lực:

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com