80 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyệnCưKuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 12/07/2018

Ngày hiệu lực:

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2020

Ngày ban hành: 09/07/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy chế sử dụng vốn huy động khác thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 06/07/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 04/07/2018

Ngày hiệu lực:

. Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 04/07/2018

Ngày hiệu lực:

. Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh (Phần để lại thông báo sau) tại QĐ số 726/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 cho các đơn vị để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày ban hành: 02/07/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/07/2018

Ngày hiệu lực:

Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2018, trên địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 25/06/2018

Ngày hiệu lực:

bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500.3957449 – 0500.3955787

Fax: 0500.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com