BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016 (06/12/2016, 09:30)

I. Kết quả thực hiện công tác 10 tháng năm 2016

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, các hoạt động về chương trình

- Về tổ chức: UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản kiện toàn tổ chức như: thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, kiện toàn Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; quy định mức phụ cấp cho cán bộ Văn phòng Điều phối cấp tỉnh, huyện );

- Về giao kế hoạch vốn: UBND tỉnh đã ban hành 05 văn bản giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 ;

- Về công tác điều hành: UBND tỉnh đã ban hành 8 văn bản như phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 3/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; quy định chế độ báo cáo về Chương trình nông thôn mới; có văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các đã đạt chuẩn nông thôn mới; đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và thành lập 3 đoàn kiểm tra của tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tại các huyện, thị xã, thành phố…;    

- Về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND, số 1933/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 v/v Công nhận 2 xã Ea Ô, huyện Ea Kar và Ea Kpam, huyện Cư M'gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016;

 

 Quyết định: số 432/QĐ-UBND ngày 4/2/2016 Về việc thay đổi Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; số 1338/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh; số 1773/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Công văn số 5892/UBND-TH ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh về việc mức phụ cấp chức vụ cho công chức chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp.

 Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2016; Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2016 thực hiện mục tiêu Xây dựng nông thôn mới; số 1007/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình MTQG năm 2016; số 1386/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn thông báo sau thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 đã giao tại Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016; Công văn 5360/UBND-TH ngày 8/7/2016 v/v bổ sung nội dung ghi chú hình thức cấp phát nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG kế hoạch 2016;

  1. - Số 425/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; số 606/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 3/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020;  số 861/QĐ-UBND, ngày 01/4/2016 về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; số 1424/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 về việc Quy định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 2853/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 v/v ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh; số 2854/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 v/v thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 9 tháng đầu năm.

 

Tải đầy đủ trong file đính kèm

Các tin khác
bản đồ hành chính

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
video
Loading the player...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3955787

Fax: 0262.3957449

Email:vpdpntm@daklak.gov.vn hoặc vpdpntmdaklak@gmail.com